Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.lombi.com prowadzony jest przez Lombi.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000858711, o kapitale zakładowym 1700000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 5252835161, REGON 386991365.

Regulamin promocji            

„-5% za zapis do newslettera”             

Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-5% za zapis do newslettera” („Promocja”) realizowanej w sklepie internetowym https://sklep.lombi.com/ („Sklep internetowy”).

1. Kto jest Organizatorem Promocji?

  1. Organizatorem Promocji jest Lombi.com S.A. z siedzibą w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańska 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000858711, o kapitale zakładowym w wysokości 1.700.000,00 PLN w całości opłaconym, NIP: 5252835161, REGON: 386991365, adres korespondencyjny: ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa.

2. Jakie są zasady Promocji?

  1. W okresie Promocji klienci, którzy po raz pierwszy zapiszą się do newslettera na stronie Sklepu internetowego i potwierdzą subskrypcję otrzymają unikalny, jednorazowy kod umożliwiający uzyskanie rabatu w wysokości 5% (słownie: pięć procent). Kod będzie ważny przez 30 dni od chwili jego otrzymania. Kod może zostać wykorzystany poprzez jego wprowadzenie do właściwego pola w koszyku Sklepu internetowego. 

3. Jaki jest okres trwania Promocji?

  1. Promocja rozpoczyna się dnia 22 października 2022 r. i trwa do odwołania. Odwołanie Promocji nie wpłynie na działanie kodów wydanych podczas jej trwania.
  1. Wypisanie się i ponowy zapis do newslettera w przeciągu pół roku od pierwszego zapisu uniemożliwia otrzymanie nowego kodu rabatowego.

4. Czy mogę zwrócić lub wymienić produkty zakupione w Promocji?

  1. Tak, w terminie do 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia dokonania zakupu produkty mogą zostać zwrócone lub wymienione na inne produkty w tej samej cenie, pod warunkiem że nie noszą one śladów używania. Zastrzeżenie dotyczące braku śladów używania nie wyłącza prawa konsumentów dokonujących zakupów na odległość do odstąpienia od umowy na warunkach, o których mowa w art. 27 w zw. z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U.2017.683 j.t.). 

5. Jak zgłosić reklamację odnośnie zasad Promocji?

  1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być zgłaszane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@lombi.com z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, według wyboru klienta.

  6. Co jeszcze należy wiedzieć o zasadach Promocji?

  1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna  do wglądu  w Sklepie  internetowym oraz w siedzibie Organizatora.   W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.